Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
MATERIAŁ ARCHIWALNY NIE WYMAGAJĄCY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska

Data wydania:
2016 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy

Inne formy dokumentu: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0012d001/jfgxlwzdrerfohxprfplwrdrjwwuejhj/Programochronyśrodowiska201720202023.pdf


Sporządzenie dokumentu było wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz. 672 z późn. zm.), który na wszystkie szczeble administracji samorządowej nakładał obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) zmieniła zasady sporządzania programów ochrony środowiska. Przestała obowiązywać Polityka ekologiczna państwa, na której opierały się dotychczasowe programy, a nowe programy ochrony środowiska mają realizować cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, zgodnych z zasadami prowadzenia polityki rozwoju.