Wstępny szacunek produktu krajowego brutto
w województwie mazowieckim w 2017 r.

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, I. Cieciora - opracowanie merytoryczne

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy regiony Mazowsza, mieszkańcy Warszawy, administracja, przedsiębiorcy

Inne formy dokumentu: http://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/rachunki-regionalne/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-r-,1,6.html


W 2017 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 446 053 mln zł. W porównaniu z 2016 r. była wyższa w cenach bieżących o 7,6%.

Województwo mazowieckie wytwarza największą część produktu krajowego brutto (PKB), obrazującego końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Według wstępnych danych w 2017 r. udział województwa mazowieckiego w generowaniu PKB wyniósł 22,4% i był niemal 11-krotnie większy niż województwa o najmniejszym udziale (opolskie). W porównaniu z 2016 r. udział ten zwiększył się o 0,1 p. proc., przy czym w żadnym innym województwie nie odnotowano wzrostu udziału (w trzech województwach miał miejsce spadek).