Aktywność ekonomiczna ludności w województwie
mazowieckim w III kwartale 2018 r.

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy regionu Mazowsza, mieszkańcy Warszawy, pracodawcy, przedsiębiorcy, administracja

Inne formy dokumentu: http://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-iii-kwartale-2018-r-,2,32.html


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie
mazowieckim w III kwartale 2018 r. W porównaniu z II kwartałem 2018 r. liczba pracujących
zwiększyła się nieznacznie, co miało wpływ na wzrost
współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika
zatrudnienia. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się,
a biernych zawodowo pozostała na niezmienionym
poziomie.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej
W III kwartale 2018 r. wśród ogółu ludności województwa mazowieckiego w wieku 15 lat i więcej
58,3% stanowili pracujący, 2,3% — bezrobotni, a 39,4% — bierni zawodowo. Oznacza to, że mniej niż połowa ludności w wieku 15 lat i więcej (41,7%) nie wykonywała pracy. W miastach i na wsi struktura ta wyglądała podobnie. Widać natomiast wyraźne różnice w strukturze mężczyzn i kobiet. Bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych) pozostawało 33,9% mężczyzn i 48,7% kobiet.