Stan i ruch naturalny ludności w województwie
mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy województwa mazowieckiego, analitycy, naukowcy, demografowie, studenci

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/stan-i-ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2018-r-,1,13.html


Rok 2018 w województwie mazowieckim był kolejnym
z rzędu w którym odnotowano wzrost liczby ludności. Zwiększenie się liczby ludności spowodowane było dodatnim przyrostem naturalnym — zarejestrowano
o 1,8 tys. więcej urodzeń żywych niż zgonów. Drugim czynnikiem wpływającym na liczbę ludności są migracje. W wyniku dodatniego salda migracji stałej liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 16,7 tys. osób.