Przegląd statystyczny Warszawy I kwartał 2019 Statistical review of Warsaw 1st quarter 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie
Opracowanie merytoryczne (Content-related works): Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Statistical Office in Warszawa, Mazowieckie Centre for Regional Surveys pod kierunkiem (supervised by): T. Zegar.

Zespół autorski (Editorial team): M. Bieńkowska, E. Błaszczak, A. Czyżkowska, E. Kaźmierczak, J. Kotowoda, A. Pasterkowska, J.Podolska, I. Sońta, M. Suchecka

Tłumaczenie (Translation): A. Gromek-Żukowska

Skład i opracowanie graficzne (Typesetting and graphics): B. KretkiewiczData wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, naukowcy, przedsiębiorcy, demografowie, samorząd

Typ publikacji:
tekst

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/przeglad-statystyczny-warszawy-i-kwartal-2019-r-,5,33.html


Zmieniła się sytuacja demograficzna Warszawy. W końcu grudnia 2018 r. liczba ludności Warszawy była o ponad 13 tys. większa niż przed rokiem, na co w większym stopniu miał wpływ ruch migracyjny niż ruch naturalny. W strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. zwiększył się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, a zmniejszył się udział osób w wieku produkcyjnym. W wyniku tych zmian wzrósł współczynnik obciążenia demograficznego. Informacje statystyczne na temat m.in. demografii, przemysłu, handlu, turystyki, mieszkalnictwa w stolicy Polski zawarte są w cyklicznej publikacji w językach polskim i angielskim: Przegląd statystyczny Warszawy I kwartał 2019. Statistical review of Warsaw 1st quarter 2019.

ISSN 1233-9164