Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , ,

Lokalizacja publikacji w formie papierowej:
Urząd Statystyczny w Warszawie

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Mazowsza

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/warunki-zycia/budzety-gospodarstw-domowych-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2018-r-,2,16.html


W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim
gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody,
natomiast ich wydatki w skali roku utrzymały się na
zbliżonym poziomie. Odnotowano spadek spożycia
większości podstawowych artykułów żywnościowych
oraz spadek wyposażenia gospodarstw domowych
w urządzenia trwałego użytkowania starej generacji.
Gospodarstwa domowe lepiej oceniały swoją sytuację
materialną niż rok wcześniej.

Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w ocenie poziomu życia ludności, jest bowiem jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym żywności oraz o wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Prowadzone
jest metodą reprezentacyjną (opartą na próbie losowej), która daje możliwość uogólnienia (z określoną precyzją) uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe. Prezentowane
wyniki badania ustalono na podstawie oświadczeń osób biorących w nim udział.

W 2018 r. w województwie mazowieckim badaniem tym objęto 5352 gospodarstwa domowe
(5442 w 2017 r.), co stanowiło 14,8% wszystkich gospodarstw zbadanych w kraju. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,59 (w 2017 r. – 2,60). Gospodarstwo osób pracujących przeciętnie składało się z 1,14 osoby, tj. nieznacznie mniej niż w 2017 r. W skali roku
przeciętna liczba osób w gospodarstwie pobierających świadczenia społeczne zwiększyła się z 1,04 do 1,08 osoby, natomiast w gospodarstwach osób pozostających na utrzymaniu zmniejszyła się z 0,35 do 0,33 osoby.