Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim 2018 r.

Urząd Statystycznego w Warszawie

Data wydania:
2019 r.

Słowa kluczowe:
, , , , , , , , , ,

Kto jest adresatem publikacji?
Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Mazowsza, naukowcy, analitycy, studenci, samorządowcy

Inne formy dokumentu: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/finanse/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2018-r-,5,13.html


Jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały dochody o 10,5% wyższe niż w 2017 r. W tym samym czasie wydatki zwiększyły się o 11,9%. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł minus 275,9 mln zł wobec nadwyżki 261,8 mln zł rok wcześniej. Relacja deficytu do dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 0,7%. Według stanu w dniu 1 stycznia 2018 r. w województwie mazowieckim było 37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu oraz 314 gmin. Miasta na prawach powiatu realizują równocześnie zadania z zakresu działania gminy oraz powiatu i sporządzają jeden budżet, dlatego też dochody i wydatki gmin podane są bez dochodów i wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu, natomiast dochody i wydatki miast na prawach powiatu podane są łącznie z dochodami i wydatkami części gminnej i powiatowej. A zatem dane zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą 309 gmin. Liczba jednostek na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem.